UNIFIED RETAIL SERVICES UA

Algemene Leveringsvoorwaarden

 

Algemene Leveringsvoorwaarden 

Artikel 1 Definities 

 

1.1    Aanbieding 

Het volledige platform (WRQR) van URS waar Partner abonnemententransacties, verzekeringen en overige   registraties invoert, registreert en rapportages kan bekijken.

 

1.2    Clawback

Het door de provider terugvorderen van Vergoedingen, vanwege foutieve informatie en/of onjuistheden en/of   onregelmatigheden bij het aangaan van een aansluiting.

1.3    Dealercode

De code die door de provider wordt toegekend aan de Partner en die door Partijen en provider gebruikt wordt als   referentie voor alle transacties met betrekking tot aansluitingen.

1.4    Administrator

De door Partner aangewezen persoon die na schriftelijke goedkeuring van URS zeggenschap krijgt over het   Wachtwoord en verdere login- gegevens van het platform WRQR of onderdelen daarvan

1.5    Algemene Voorwaarden

De onderhavige algemene voorwaarden van Unified Retail Services UA

1.6    Platform URS

Het besloten CMS platform van URS. Dit bevat een CMS informatiesysteem evenals een ordertransactiesysteem   voor transacties met betrekking tot abonnementen en aanvullende dienst(en) (zoals verzekeringen en/of   consumptief krediet), met financiële afwikkeling daarvan en informatie over producten, dienst(en), abonnementen   en aansluitingen. Dit bevat niet eisen en/of verplichtingen en/of voorwaarden die een provider hanteert.

1.7    Partner 

Iedere natuurlijke- of rechtspersoon die met URS een overeenkomst sluit, dan wel de intentie heeft met URS een   overeenkomst te sluiten, voor transacties met betrekking tot abonnementen en/of een andere overeenkomst op   het gebied van HQ Services, telecommunicatie, ook wel “dealer” genoemd.

1.8    Dienst(en) 

Alle door URS of door haar tussenkomst geleverde dienst(en) onder de overeenkomst of anderszins, in welke vorm   en hoegenaamd ook.

1.9    Leverancier 

De leverancier waarmee URS een overeenkomst tot het leveren van producten heeft gesloten

1.10    Overeenkomst 

De overeenkomst gesloten tussen Partner en URS voor transacties met betrekking tot abonnementen, leveren van   producten en/of diensten op het gebied van HQ Services, telecommunicatie of anderszins.

1.11    Provider 

De netwerkoperator en/of serviceprovider en/of enige andere partij waarmee URS een overeenkomst tot het   leveren van (mobiele) telecomproducten/diensten en/of andere commerciële diensten heeft gesloten ten behoeve   van haar Partners.

1.12    Partijen

Partner en URS afzonderlijk of partijen tezamen

1.13    Prijzen

Het bedrag dat URS aan Partner in rekening brengt voor de levering van producten en dienst(en) zoals   overeengekomen en eventueel nadien aangepast conform overeenkomst en/of algemene voorwaarden.

1.14    Product(en) 

De producten en diensten waaronder begrepen doch niet beperkt tot mobiele telefoons, accessoires, simkaarten,   beltegoedkaarten en documentatie op telecommunicatiegebied waaronder begrepen doch niet beperkt tot   documentatie, tekeningen, informatiedragers, ideeën, schetsen en tekeningen die het onderwerp zijn van de   overeenkomst. Onder producten zijn niet begrepen de (gratis) mobiele telefoons en overige communicatiedragers   behorende en/of meegeleverd bij abonnementen.

1.15    Unified Retail Services UA

De coöperatieve vereniging met uitgesloten aansprakelijkheid Unified Retail Services UA., gevestigd te Tilburg aan   Emma Goldmanweg 8G, 5032 MN Tilburg.

1.16    Vergoeding 

De honorering voor het verkopen en/of verlengen van een door de provider goedgekeurd en gerealiseerd   abonnement en/of opwaardering van de gekochte en geactiveerde prepaid aansluiting, inclusief alle bonussen   hierop, in welke hoedanigheid en benaming dan ook. 

1.17    Wachtwoord 

Het unieke gepersonaliseerde wachtwoord voor toegang in het WRQR Platform van URS. Het wachtwoord verleent   toegang tot het platform, identificeert de Partner en bewijst de toestemming van Partner voor de door of namens   haar geplaatste transacties met betrekking tot abonnementen. 

 

Artikel 2 Toepasselijkheid 

 

2.1.

De algemene voorwaarden zijn, met uitsluiting van inkoopvoorwaarden dan wel andere algemene   voorwaarden van Partner, van toepassing op alle (al dan niet schriftelijk vastgelegde) aanbiedingen, aanvragen,   opdrachtbevestigingen, verkopen, leveringen en rechtshandelingen en maken tevens een integraal onderdeel uit   van alle overeenkomsten en alle nadere overeenkomsten. Van die overeenkomsten kan onderdeel uitmaken dat   URS producten en/of dienst(en) van welke aard ook aan Partner levert of laat leveren, ook indien deze producten   en/of dienst(en) niet uitdrukkelijk in deze voorwaarden zijn omschreven. De algemene voorwaarden zijn aan de   Partner voor of bij het sluiten van de overeenkomst ter hand gesteld.

2.2.

Niettegenstaande het bepaalde in het vorige lid heeft Partner het recht om om kosteloze, onverwijlde toezending   van een exemplaar van de algemene voorwaarden te verzoeken, hetgeen alsdan per omgaande zal geschieden 

2.3.

Een eventuele (eerdere) verwijzing door Partner naar eigen of andere algemene voorwaarden wordt door URS   uitdrukkelijk van de hand gewezen en derhalve niet aanvaard. Wijzigingen in de overeenkomst en afwijkingen van   de algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij tussen Partijen zijn overeengekomen en dienen   schriftelijk te worden vastgelegd en door URS uitdrukkelijk schriftelijk te zijn bevestigd. 

2.4    

URS behoudt het recht de algemene voorwaarden op ieder moment te wijzigen. De gewijzigde algemene   voorwaarden zullen van toepassing zijn vanaf het moment dat URS Partner van de wijziging in kennis heeft   gesteld, met dien verstande dat voor reeds uitgebrachte aanbiedingen en voor bestaande overeenkomsten de   algemene voorwaarden blijven gelden, die van kracht waren op de dag dat de aanbiedingen zijn uitgebracht, tenzij   Partijen schriftelijk anders overeenkomen. 

2.5    

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden door een bevoegde rechter nietig geacht zal worden,   vernietigd wordt of anderszins niet bindend wordt verklaard, zullen de overige bepalingen van deze algemene   voorwaarden onverkort en aldus volledig van kracht blijven en zal tussen Partijen in de plaats daarvan (een)   bepaling(en) worden overeengekomen die naar aard en strekking de niet bindende bepaling het dichtst benadert. 

2.6    

De titels boven de artikelen dienen uitsluitend ter identificatie en zullen bij de interpretatie van de algemene   voorwaarden buiten beschouwing blijven. 

 

Artikel 3 Aanbieding 

 

3.1    

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

3.2    

Mocht enige niet als zodanig bedoelde uiting van URS als aanbieding worden aangemerkt of   kunnen worden   beschouwd, dan wordt die geacht vrijblijvend te zijn gedaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

3.3    

Alhoewel URS de nodige zorgvuldigheid zal betrachten bij het formuleren van haar aanbiedingen, 

waaronder begrepen prijslijsten, brochures en andere gegevens die op enige (aanstaande) rechtsbetrekking   tussen UTS en Partner kan (gaan) duiden, kan die Partner hieraan nimmer enig gerechtvaardigd vertrouwen met   betrekking tot de juistheid van hierin opgenomen gegevens ontlenen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is   overeengekomen. 

3.4    

In tekeningen, afbeeldingen, catalogi, websites, offertes, reclamemateriaal, etc. vermelde maten en gegevens   zijn niet bindend, tenzij door URS schriftelijk uitdrukkelijk anders is vermeld en onverminderd   de verplichting van   Partner om in te staan voor de juistheid en volledigheid van door haar opgegeven   maten en gegevens. In geen   geval is URS op grond hiervan tot enige (na)levering verplicht. 

3.5    

Acceptatie van de aanbieding door Partner houdt in, dat Partner zich verenigt met de toepasselijkheid   en inhoud   van de algemene voorwaarden. 

Artikel 4   Totstandkoming van de overeenkomst 

 

4.1    

Een overeenkomst komt tot stand en is slechts bindend indien URS deze aan Partner schriftelijk heeft   bevestigd   of een aanvang heeft gemaakt met de uitvoering hiervan. 

4.2    

Indien Partner voorbehouden en/of wijzigingen op of in de aanbieding maakt, komt de overeenkomst   pas tot   stand, nadat URS aan Partner schriftelijk heeft bevestigd in te stemmen met deze   voorbehouden en/of   wijzigingen. 

 

Artikel 5   Prijs en vergoeding 

 

5.1    

Alle prijzen en vergoedingen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van   overheidswege worden opgelegd, tenzij anders aangegeven. Opgegeven prijzen en vergoedingen zijn alleen dan   bindend indien dit door URS schriftelijk uitdrukkelijk is aangegeven. 

5.2    

Wijzigingen in arbeidslonen of in de kostprijzen van grondstoffen of materialen, voor zover die onmiddellijk ter zake   van de overeengekomen prestatie worden besteed respectievelijk worden gebruikt en die zich meer dan drie   maanden na het aangaan van de overeenkomst voordoen, mogen worden doorberekend in de prijs of vergoeding. 

5.3    

In het geval dat in de overeenkomst de mogelijkheid is opgenomen dat de Partner periodiek bedragen voldoet,   geldt dat URS gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van ten minste één   maand de geldende prijzen aan te passen. 

5.4    

URS is gerechtigd de overeengekomen prijzen voor producten en/of dienst(en) door middel van een schriftelijke   kennisgeving aan Partner aan te passen, wanneer deze volgens planning, dan wel volgens de overeenkomst, zullen   worden geleverd op een tijdstip dat ten minste drie maanden na de datum van deze kennisgeving ligt. Ditzelfde   geldt bij eenmalige of terugkerende na leveringen (backorders) wanneer er tussen het moment van de order en de   uitlevering ten minste drie maanden zijn verstreken. 

5.5    

URS is altijd gerechtigd om de prijs voor producten en/of dienst(en), de wijze van levering en de levertijd en   eventuele andere onderdelen van de overeenkomst aan te passen, indien een provider en/of leverancier een   wijziging in de overeenkomst met URS doorvoert die direct van invloed is op de prijs, mits URS aan Partner hiervan   schriftelijk kennis geeft. 

5.6    

Indien Partner niet akkoord wil gaan met een door URS op basis van artikel 5.3, 5.4 of 5.5 kenbaar gemaakte   wijziging van de prijs van meer dan 25%, is Partner gerechtigd binnen zeven werkdagen na bedoelde kennisgeving   de overeenkomst schriftelijk op deze grond te ontbinden tegen de datum van de wijziging van de prijs. Dit ontslaat   Partner niet van haar lopende verplichtingen onder de overeenkomst tot aan die datum, of daarna, voor zover de   aard van de verplichtingen zich daartoe uitstrekt.

 

5.7    

Verhogingen van prijzen, voortvloeiende uit op verzoek van Partner gemaakte voorbehouden, aanvullingen en/of   wijzigingen van of op de overeenkomst, zijn voor rekening van Partner en worden door URS doorberekend tegen de   daarvoor gebruikelijke tarieven van URS 

5.8    

URS is nooit verplicht aan een dergelijk verzoek genoemd in artikel 5.7 te voldoen en zij kan verlangen dat daarvoor   een afzonderlijke overeenkomst wordt gesloten. Partner aanvaardt dat door een verzoek genoemd in artikel 5.7   hetgeen in de overeenkomst al was overeengekomen hierdoor kan worden beïnvloed, zodat een dergelijk verzoek   en/of de uitvoering of de afwijzing daarvan, geen grond kan zijn voor ontbinding of beëindiging van de al   bestaande overeenkomst. 

5.9    

Voor zover Partijen een vaste prijs hebben afgesproken voor de dienst(en) en/of producten en sprake is van een   geval als genoemd in artikel 5.7 en Partijen conform artikel 5.8 een afzonderlijke overeenkomst sluiten, zal   URS Partner tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties hiervan. 

5.10    

De (hoogte van de) vergoedingen en de methodiek voor vaststellen daarvan, worden bepaald door de provider. De   hoogte van de vergoedingen per provider zal door URS dagelijks aan Partner kenbaar worden gemaakt.

 

Artikel 6   Gebruikmaking WRQR (URS) Platform

 

6.1    

Partner wijst na de totstandkoming van de overeenkomst een contactpersoon aan. Een   vertegenwoordigingsbevoegde van Partner stelt URS onmiddellijk schriftelijk op de hoogte van de aanwijzing en de   contactgegevens van deze contactpersoon. Na schriftelijke goedkeuring van URS is de door Partner aangewezen   persoon administrator. 

6.2    

URS kent de administrator rechten toe tot het aanmaken van gebruikers en tot het aan deze gebruikers toekennen   of ontnemen van gebruiksrechten voor geheel of gedeeltelijk gebruik van het portaal. De administrator heeft voorts   de zeggenschap over het door URS verstrekte Wachtwoord. 

6.3    

Partner kan zelfstandig voor eigen rekening en risico het toegekende Wachtwoord wijzigen. Het gewijzigde   Wachtwoord blijft dezelfde functies bevatten als het door URS verstrekte Wachtwoord. De wijziging van het   Wachtwoord dient door URS schriftelijk te worden bevestigd alvorens in werking te treden. URS is nimmer   aansprakelijk voor fouten en/of misbruiken die het gevolg zijn van de wijzigingen in het Wachtwoord. 

6.4    

Partner draagt de volledige verantwoordelijkheid voor het beheer van het Wachtwoord door de administrator.      is, behoudens opzet of grove schuld van haarzelf, haar personeel of haar vertegenwoordigers niet aansprakelijk   voor misbruik van het Wachtwoord en de daaruit voortvloeiende schade. URS zal al het mogelijke doen om   de vertrouwelijkheid van het Wachtwoord te verzekeren. 

6.5    

Een vertegenwoordigingsbevoegde van Partner kan URS schriftelijk verzoeken om de administrator te wijzigen.   URS zal bij ontvangst van dit verzoek zich inspannen om zo spoedig mogelijk aan het verzoek te voldoen. Wanneer   de administrator door URS is gewijzigd, wordt een nieuw Wachtwoord toegezonden aan Partner. 

6.6    

De administrator is namens Partner verplicht te allen tijde zorg te dragen voor een correcte aanlevering van zijn   relevante gegevens, waaronder adres- en e-mailgegevens, en URS steeds direct op de hoogte te stellen van   wijzigingen daarin. 

6.7    

Partner draagt de volledige en exclusieve verantwoordelijkheid voor de aanwijzing van de administrator en voor de   bescherming en de beveiliging van onder meer de login-gegevens en het Wachtwoord ten aanzien van derden. 

6.8    

Overeenkomsten gesloten middels het platform WRQR-AA komen pas tot stand na het afronden van een order of   transactie met betrekking tot een abonnement in WRQR en wanneer dit in WRQR is bevestigd. 

6.9    

URS is te allen tijde gerechtigd om een door Partner middels het platform WRQR aangevraagde transactie met   betrekking tot abonnementen niet aan te gaan dan wel uit te voeren dan wel op te zeggen indien zij hiervoor   zwaarwegende redenen heeft. Onder zwaarwegende redenen zijn onder meer begrepen doch niet beperkt tot:   onvoldoende kredietlimiet, onjuiste en onvolledige informatie, verminking, vertraging, ontbreken van of twijfel over   gebruikersrechten in WRQR en/of ander ongeoorloofd gebruik van WRQR. 

 

Artikel 7   Leveringen 

 

7.1    

Alle door URS genoemde en/of overeengekomen (levering)termijnen voor producten en dienst(en) zijn naar beste   weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan URS bekend waren. De   levering van een aansluiting en eventueel daarbij horende producten en diensten, is voor rekening en risico van de   provider en wordt bepaald door de provider. URS bemiddelt alleen daarin. 

 

7.2    

De leveringstermijnen zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen maar zijn nooit bindend. Deze kunnen   wijzigingen door storingen en/of voorraadgebrek en/of een probleem in de (voor)levering door een derde. De door   URS gehanteerde levertijd is daarom geen fatale termijn in de zin van art. 6:83 BW. De enkele overschrijding van   een genoemde (levering)termijn brengt URS niet in verzuim. Bij overschrijding van enige termijn zullen URS en   Partner zo spoedig mogelijk in overleg treden. URS is gerechtigd de overeenkomst in deelleveringen uit te (laten)   voeren. 

7.3    

De door Partner bestelde producten worden – naar gelang bij de bestelling is overeengekomen – door de provider   en/of de leverancier hetzij rechtstreeks aan de desbetreffende Partner geleverd of aan het gedelegeerd centraal   magazijn van URS en vervolgens aan de Partner uitgeleverd zoals tussen Partijen overeengekomen. Levering   geschiedt op kosten, en voor rekening en risico, van de Partner, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

 

7.4    

URS is gerechtigd de provider en/of de leverancier op te dragen producten, waarvan oorspronkelijk rechtstreekse   levering aan de Partner was overeengekomen, aan het gedelegeerd centraal magazijn van URS af te leveren, indien   zij daartoe aanleiding ziet. 

7.5    

Partner dient geleverde producten en/of dienst(en) bij levering, of zo spoedig mogelijk daarna, te onderzoeken.   Hierbij dient Partner in het bijzonder na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten: of de   juiste producten zijn geleverd, of het geleverde voor wat betreft de kwantiteit overeenstemt met hetgeen   overeengekomen en of het geleverde voldoet aan de kwaliteitseisen of, indien deze ontbreken, aan de eisen die   gesteld mogen worden aan normaal gebruik. 

7.6    

Zichtbare gebreken of tekorten aan door URS geleverde producten en/of dienst(en) dienen door Partner binnen vijf   werkdagen na levering schriftelijk aan URS te worden gemeld, waarna URS deze melding in behandeling zal nemen   en hierover met Partner en/of leverancier en/of provider in overleg zal treden. URS staat niet in voor gebreken,   juistheid en garantie(s) op of aan leveringen door een leverancier en/of provider rechtstreeks aan Partner. 

7.7    

Indien Partner binnen de hiervoor in lid 6 genoemde termijn geen melding van enige gebreken heeft gemaakt,   wordt de levering geacht correct te zijn uitgevoerd. Daarna hebben reclamaties van welke aard dan ook geen   enkele waarde en rechtsgevolg en worden zij niet meer door URS in behandeling genomen. 

 

Artikel 8   Betaling 

 

8.1    

Tenzij anders overeengekomen in de overeenkomst, vindt betaling van door Partner aan URS verschuldigde   bedragen plaats door middel van een schriftelijk vastgelegde en door de bank van Partner als zodanig verwerkte   automatische incasso volgens de standaard Europese incasso (SEPA). Door het plaatsen van transacties via   WRQR bevestigt Partner steeds de afgegeven machtiging tot automatische incasso. De aan URS verstrekte   machtiging kan te allen tijde door Partner worden ingetrokken door middel van een schriftelijke melding. 

8.2    

Partner draagt zorg voor voldoende saldo op haar rekening. Indien de aan URS verschuldigde bedragen door   toedoen van Partner niet kunnen worden geïncasseerd, is Partner van rechtswege in verzuim en zal URS een   vertragingsrente in rekening brengen die gelijk is aan de wettelijke (handels)rente, welke verschuldigd zal zijn vanaf   het moment dat Partner in verzuim is tot aan het moment van incassering, alsmede een boete per stornering ter   hoogte van € 15,- ter dekking van administratieve kosten, onverlet alle andere rechten van URS op correcte   nakoming van de betalingsverplichting. 

8.3    

Alle in redelijkheid door URS gemaakte gerechtelijke- en buitengerechtelijke- (incasso-) kosten, als gevolg van de   niet-nakoming door Partner van diens betalingsverplichting(en), komen ten laste van Partner. De   buitengerechtelijke kosten worden bepaald op ten minste 15% (vijftien procent) van het te vorderen bedrag. 

8.4    

URS behoudt zich het recht voor op verrekening van haar betalingsverplichting(en) aan Partner met al haar   vorderingen op Partner, uit welke hoofde dan ook. 

8.5    

Indien Partner bezwaren heeft tegen een factuur van of verrekening door URS, dient zij daarvan binnen dertig   dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk en gemotiveerd melding te maken, waarna URS deze melding in   behandeling zal nemen en met Partner hierover zal overleggen. Indien Partner binnen redelijke termijn geen   bezwaar maakt tegen een factuur, wordt deze geacht correct te zijn. De verplichting tot betaling van een factuur   mag niet worden opgeschort of opgeheven op grond van bezwaren tegen de factuur. 

8.6    

Bij twijfel of een betaling wel of niet is voldaan, is de administratie van URS leidend. De factuur wordt geacht niet te   zijn betaald, indien dit uit de administratie van URS blijkt, tenzij Partner het tegendeel kan bewijzen.

Artikel 9   Verplichtingen Partner 

 

9.1    

Partner zal URS steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke   gegevens of inlichtingen verschaffen en alle redelijkerwijs te verlangen medewerking verrichten. Partner is   verantwoordelijk voor het gebruik en de toepassing in zijn organisatie van de geleverde dienst(en). Indien is   overeengekomen dat Partner programmatuur, materialen of gegevens op informatiedragers ter beschikking zal   stellen, zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijke specificaties. Indien   voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de   afspraken ter beschikking staan van URS of indien Partner op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet,   heeft URS het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en om de daardoor ontstane kosten   volgens haar gebruikelijke tarieven in rekening te brengen. 

9.2    

In geval medewerkers van URS op locatie van Partner werkzaamheden verrichten, zal Partner kosteloos voor de   door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten, zoals een werkruimte met telecommunicatiefaciliteiten,   zorgdragen. Partner zal URS vrijwaren voor aanspraken van derden, medewerkers van leverancier en/of provider   daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden, welke het gevolg is van   het handelen of het nalaten van Partner of van onveilige situaties in haar organisatie. 

9.3    

Partner is verplicht zich op de hoogte te stellen van de algemene voorwaarden en (dealer) handboeken en/of   partnerhandboeken, onder welke benaming dan ook, van de provider(s) en zich hiervan continu op de hoogte te   houden, ook van mogelijke wijzigingen hierin. Deze worden digitaal gepubliceerd door de provider(s). 

 

Artikel 10   Eigendom, eigendomsvoorbehoud, verlening en overdracht van rechten en recht van terugname 

 

10.1    

URS behoudt het eigendomsrecht op al het door haar aan Partner onder de overeenkomst geleverde totdat   Partner aan haar betalingsverplichting met betrekking tot het geleverde heeft voldaan. Het geleverde dient door   Partner steeds als zodanig identificeerbaar te worden opgeslagen en - voor haar eigen rekening en risico -   voldoende te zijn verzekerd bij een te goeder naam en faam bekend staande verzekeringsmaatschappij, totdat   Partner aan haar betalingsverplichting met betrekking tot het geleverde heeft voldaan. 

10.2    

Totdat Partner alle aan URS verschuldigde bedragen in de zin van artikel 10.1 heeft voldaan, heeft URS een   retentierecht op hetgeen zij voor of ten behoeve van Partner onder zich houdt. 

10.3    

Het is Partner niet toegestaan van een geleverd product een nieuwe zaak te vormen of te laten vormen. Als Partner   mede uit door URS geleverde producten een nieuwe zaak vormt of laat vormen, doet Partner dit voor UTR en   houdt Partner deze voor URS, totdat zij alle uit hoofde van de overeenkomst verschuldigde bedragen volledig heeft voldaan. 

10.4    

De Partner die als wederverkoper optreedt zal alle producten die onderworpen zijn aan het eigendomsvoorbehoud   van URS, in afwijking van artikel 10.1, mogen verkopen en doorleveren, doch uitsluitend voor zover dat gebruikelijk   is in het kader van de normale uitoefening van haar bedrijf. 

10.5    

Partner heeft nimmer de bevoegdheid tot bezwaring met een zekerheidsrecht of ander rechten van een derde of   anderszins, van de in artikel 10.1 en 10.2 bedoelde producten. Partner moet URS onmiddellijk informeren indien   derden aanspraken maken op het geleverde onder de overeenkomst waarop conform artikel 10.1 nog   eigendomsvoorbehoud van URS berust of wanneer derde trachten dit geleverde in hun bezit te krijgen. 

10.6  

Indien Partner in gebreke blijft met de nakoming van haar betalingsverplichtingen of in structurele   betalingsmoeilijkheden verkeert, is URS gerechtigd het geleverde onder de overeenkomst waarop   eigendomsvoorbehoud berust, bij Partner terug te halen en Partner zal hier op eerste verzoek van URS aan   meewerken, onverminderd de overige rechten van URS. 

 

Artikel 11   Risico 

 

11.1    

Het risico van verlies of beschadiging van producten en/of dienst(en), gaat op Partner over op het moment waarop   deze in de feitelijke beschikkingsmacht van Partner of van een door Partner gebruikte hulppersoon zijn gebracht. 

11.2    

Van risico overgang zoals bedoeld in artikel 11.1 is evenzeer sprake indien URS vanwege een aan Partner toe te   rekenen omstandigheid niet in de gelegenheid is om de producten en/of dienst(en) aan Partner te leveren.   URS zal deze dan voor rekening en risico van Partner onder zich houden. De kosten van opslag die URS hiervoor   moet maken, zullen voor rekening van Partner komen volgens de gebruikelijke tarieven die URS hiervoor hanteert,   onverminderd de verplichting van Partner de producten en/of dienst(en) alsnog zo snel mogelijk in ontvangst te   nemen en de overeengekomen prijs te voldoen. 

 

Artikel 12   Vertrouwelijke informatie

 

12.1  

Elk der Partijen staat er voor in dat gedurende en na het einde van de overeenkomst alle voor en na het aangaan   van de overeenkomst van de andere Partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim zal blijven.   Informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd indien deze door een der Partijen als zodanig is   aangeduid of redelijkerwijs als vertrouwelijk beschouwd dient te worden, zoals vergoedingen en prijzen van   providers of prijzen van leveranciers. Partijen dienen zich te houden aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens   en de verplichtingen die hen daarin worden opgelegd. 

12.2    

Elk der Partijen zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede een jaar na beëindiging daarvan slechts   nadat goed zakelijk overleg met de andere Partij heeft plaatsgehad, medewerkers van de andere Partij die   betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of   indirect, voor zich laten werken. 

12.3    

Enkel de personeelsleden van Partner die kennis dienen te hebben van de vertrouwelijke gegevens en/of informatie   teneinde het samenwerkingsverband tussen Partijen naar behoren te kunnen vervullen, worden toegestaan deze   vertrouwelijke informatie te kennen. Partner legt de dit artikel genoemde verplichting(en) op aan haar personeel en   staat in voor de naleving van deze verplichting(en) door haar personeel. 

12.4    

Alle door URS aan Partner ter beschikking gestelde vertrouwelijke gegevens en informatie blijven exclusief   eigendom van URS. Partner verbindt zich deze gegevens en informatie terug te geven op eenvoudige aanvraag van   URTS of ten laatste bij het einde van de overeenkomst. 

12.5    

In geval van schending van in dit artikel gestelde verplichting(en) door Partner, is Partner aansprakelijk voor alle   schade die URS hierdoor lijdt en vrijwaart Partner URS voor alle schadeclaims van provider en/of leverancier   vanwege deze schending. 

 

Artikel 13  Intellectuele eigendom 

 

13.1    

Alle rechten van intellectueel eigendom – waaronder begrepen auteursrechten, octrooirechten, merkrechten en   tekeningen- en modellenrechten, van de door (tussenkomst van) URS geleverde producten en dienst(en) berusten   uitsluitend bij URS dan wel bij de provider of leverancier (of diens licentiehouders) en uitdrukkelijk niet bij Partners. 

13.2    

De merken, logo’s, uitingen en data die gebruikt en/of getoond worden in het portaal van URS mogen zonder   voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende op die merken, logo’s, uitingen en/of data, op geen   enkele wijze worden gebruikt door Partner. 

13.3    

Aan Partner onder de overeenkomst of anderszins beschikbaar gestelde data zijn uitsluitend bedoeld voor eigen   gebruik van Partner en mogen derhalve niet zonder schriftelijke toestemming van URS aan derden ter beschikking   worden gesteld of openbaar worden gemaakt in welke vorm dan ook. 

 

Artikel 14    Beveiligingsmaatregelen netwerk van Partner 

 

14.1    

Partner is verantwoordelijk voor adequate beveiliging en virusprotectie van haar (computer)systemen. URS is voor   tekortkomingen hierin niet aansprakelijk en Partner vrijwaart URS volledig voor alle schadeclaims van derde   vanwege een tekortkoming in die beveiliging en/of virusprotectie.

 

14.2    

Ongeacht of het aan haar toerekenbaar is of niet is Partner aansprakelijk indien derden, al dan niet werkzaam in de   organisatie van Partner of ingeschakeld door Partner, misbruik maken van de telecommunicatiefaciliteiten en   (computer)systemen van Partner en/of het platform WRQR. 

 

Artikel 15    Vertrouwelijke informatie, niet afwerking 

 

15.1    

Indien een overeenkomst welke naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is   aangegaan, kan deze door elk der Partijen na goed zakelijk overleg en onder opgave van redenen door schriftelijke   opzegging worden beëindigd. Bij gebreke van een uitdrukkelijke opzegtermijn, dient bij de opzegging een redelijke   termijn in acht te worden genomen. Partijen zullen wegens deze opzegging nimmer tot enige schadevergoeding   zijn gehouden. 

15.2  

Een overeenkomst tot het verrichten van dienst(en) kan nooit eenzijdig door Partner worden beëindigd, anders dan   door ontbinding volgens de wet of door opzegging genoemd in artikel 15.1, behoudens het geval dat er sprake is   van overmacht zoals bepaald in artikel 17. URS kan, naast de overige uit de overeenkomst en de wet toekomende   rechten, de overeenkomst met Partner in zijn geheel of voor het nog niet uitgevoerde deel te allen tijde zonder   nadere ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst en zonder enige schadeplichtigheid aan de zijde van   URS jegens Partner met directe ingang ontbinden indien Partner een of meer van zijn verplichtingen uit de   overeenkomst of andere overeenkomsten jegens URS niet nakomt, indien Partner in staat van faillissement   wordt verklaard, indien Partner surseance van betaling aanvraagt of een betalingsregeling aan zijn crediteuren   aanbiedt, indien ten aanzien van Partner een schuldsanering krachtens WSNP wordt uitgesproken, indien Partner   tot liquidatie van haar zaken overgaat of indien er beslag wordt gelegd op het vermogen van Partner ter zake   substantiële schulden of indien Partner niet in staat is te voldoen aan zijn opeisbare schulden of zijn opeisbare   schulden structureel onbetaald laat. 

15.3    

Als Partner op het moment van ontbinding van de overeenkomst prestaties ter uitvoering van de overeenkomst   heeft ontvangen, zullen de prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting niet ongedaan worden   gemaakt. Bedragen die URS voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering   van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van   ontbinding direct opeisbaar. 

15.4    

Indien een geval als bedoeld in artikel 15.2 zich voordoet, is URS gerechtigd al het geleverde onder de   overeenkomst waarop eigendomsvoorbehoud berust als genoemd in artikel 10.1, terug te nemen en is URS   gerechtigd het door haar verschuldigde in een keer op te eisen, onverminderd de overige aan URS toekomende   rechten zoals het recht op vergoeding van kosten, schade en rente, waaronder begrepen ook de kosten van   terugname van het geleverde door URS

15.5    

Bij fraude door de Partner worden alle overeenkomsten per direct beëindigd en is Partner aansprakelijk voor alle   schade van URS, provider en leverancier die hierdoor wordt geleden. Van fraude wordt aangifte gedaan. 

15.6    

Indien Partner meerdere soorten overeenkomsten met URS heeft gesloten dan geldt het volgende: indien een   overeenkomst voor HQ Services door opzegging van Partner eindigt, eindigt een overeenkomst transacties   abonnementen niet. Indien een overeenkomst voor transacties abonnementen door opzegging van Partner eindigt,   dan eindigt door deze opzegging ook per dezelfde datum de overeenkomst voor HQ Services. 

 

Artikel 16    Aansprakelijkheid 

 

16.1    

Aansprakelijkheid van URS, als gevolg van een al dan niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de   overeenkomst, voor indirecte schade, gevolgschade, immateriële schade, bedrijfsschade, gederfde winst, schade   wegens verlies of verminking van de gegevens(bestanden), gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en   schade wegens storing van een bedrijfsproces of van een administratieve organisatie of schade wegens   overschrijding van een termijn, is uitgesloten. 

16.2    

Aansprakelijkheid van URS wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat   slechts indien Partner URS onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke   termijn ter zuivering van de tekortkoming en URS ook na die termijn in de nakoming van zijn verplichtingen   toerekenbaar tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de   tekortkoming te bevatten. 

16.3    

Mits door Partner aan het gestelde in artikel 16.2. is voldaan, zal de totale aansprakelijkheid van URS wegens   toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst altijd beperkt zijn tot vergoeding van directe   schade tot maximaal het bedrag van de voor de overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW). In geen geval zal   de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan € 10.000,00 per schade-gebeurtenis, waarbij een   reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als een gebeurtenis. Onder directe schade wordt uitsluitend   verstaan: 

 1. De redelijke kosten die Partner heeft moeten maken om de prestatie van URS aan de overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien Partner de overeenkomst heeft ontbonden of indien URS de geleverde producten of dienst(en) die, anders dan als gevolg van voor rekening van Partner komende oorzaken, gebrekkig zijn, heeft kunnen herstellen, vervangen of opnieuw heeft kunnen uitvoeren. 

 2. De kosten die Partner heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van zijn oude systeem en daarmee samenhangende voorzieningen doordat URS op een voor hem bindende leverdatum niet heeft geleverd, verminderd met eventuele besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde levering. 

 3. De redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade.

 4. De redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover Partner aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden. 

16.4  

Partner vrijwaart URS voor alle aanspraken van derden zoals maar niet uitsluitend bedoeld, provider en   leverancier,   ter zake van schade die krachtens het in dit artikel bepaalde voor rekening van Partner zou blijven, indien de   betreffende derde de Partner zou aanspreken. 

 1. URS sluit iedere aansprakelijkheid voor schade anders dan genoemd in dit artikel uit

 2. Tekortkomingen in enigerlei vorm in de dienstverlening van derden, zoals informatie-, content- of SMS-diensten zijn niet aan URS toerekenbaar.

 3. URS zal zich niet beroepen op beperking en uitsluiting van de aansprakelijkheid zoals aangegeven in art. 16.3 en 16.4, indien de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van URS (of haar management) of indien de beperking van de aansprakelijkheid in strijd zou zijn met de wet.

 4. Partner is aansprakelijk voor alle schade die ontstaat door onrechtmatig gebruik van de door URS geleverde producten en/of dienst(en) van welke aard ook, evenals voor schade die URS lijdt als gevolg van een handelen of nalaten in strijd met de bepalingen van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden en vrijwaart URS voor alle aanspraken van derden, zoals maar niet uitsluitend bedoeld, provider en leverancier, jegens URS als gevolg hierv

 5. Partner laat na, noch stelt anderen (waaronder eindgebruikers) in staat, de door URS geleverde aansluiting(en), dienst(en) en/of producten aan te wenden voor een ander gebruik(spatroon) en doel dan URS heeft beoogd met de door haar geleverde dienst(en) en/of producten, door welke wijze ook, daaronder mede begrepen het “plagen”, “spammen”, “hacking” of anderszins lastigvallen, beledigen, kwetsen of overlast veroorzaken, het op grote schaal tot stand (doen) brengen van verbindingen met koopnummers (09x-nummers) en/of – diensten, het plegen van strafbare feiten, het onrechtmatig verwijderen van de “SIM-Lock”, “netwerklock” of enige andere beveiliging, alsmede iedere handeling waardoor de aan URS toekomende rechten oneigenlijk worden beperkt. 

 6. Partner draagt zorg voor de goede bereikbaarheid van een plaats waar in het kader van uitvoering van de overeenkomst werkzaamheden moeten worden uitgevoerd. Partner draagt het risico voor alle schade veroorzaakt door handelen dat specifiek door Partner aan URS is voorgeschreven in de uitvoering van de overeenkomst en/of veroorzaakt door (hulp-)personen die door Partner worden ingezet. Partner vrijwaart URS voor alle aanspraken van derden in dit kader.

 7. Indien URS aan Partner bepaalde producten en/of dienst(en) levert die specifiek door Partner aan URS worden voorgeschreven of bij een door Partner voorgeschreven leverancier moeten worden afgenomen, is Partner aansprakelijk voor iedere schade die voortvloeit uit het gebruik van deze producten en/of dienst(en). Partner vrijwaart allservices voor aanspraken van derden in dit kader.

 8. Partner mag zijn rechten en/of verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst niet zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van URS aan een derde overdragen. Het is Partner en de aan hem gelieerde ondernemingen verboden op enig moment zonder toestemming van URS dienst(en) en/of producten, die zij op grond van de overeenkomst afnemen, aan derden (door) te leveren of over te dragen dan wel derden gebruik te laten maken van die dienst(en) en/of producten, tenzij deze derde een eindgebruiker is. 

 9. Partner vrijwaart URS tegen alle aanspraken op vergoeding van schade, die derden (waaronder eindgebruikers, provider en leverancier) op enigerlei wijze zouden kunnen instellen op grond van schending van de verplichting uit een overeenkomst door Partner. 

 10. Partner erkent dat aan het gebruik van internet risico’s verbonden kunnen zijn, onder meer doordat de vertrouwelijkheid van verzonden of ontvangen berichten en informatie niet kan worden gegarandeerd. Het gebruik van het internet en het beschermen van privacy van gebruikers geschiedt voor eigen rekening en risico van Partner en Partner dient zich eigen rekening en risico aan de desbetreffende regelgeving hieromtrent te houden. Partner is zelf verantwoordelijk voor de bescherming van zijn apparatuur en de daarop aanwezige software en bestanden tegen virussen en andere schadelijke invloeden. URS sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die verband houdt met het gebruik van internet en/of inbreuk op privacy van gebruikers. Partner vrijwaart URS voor aanspraken van derden in dit kader. 

 11. Het bepaalde in dit artikel geldt ook ten gunste van alle (rechts)personen waarvan URS zich ter uitvoering van de overeenkomst bedient. 

16.5  

URS is niet aansprakelijk voor eventuele schade voortvloeiend uit de niet-uitvoering, niet-levering dan wel   opzegging en/of ontbinding door provider en/of leverancier van de door Partner via WRQR gesloten   overeenkomsten tussen leverancier en/of provider enerzijds en Partner anderzijds. Partner dient leverancier en/of   provider aan te spreken voor haar schade als gevolg hiervan. URS aanvaardt geen enkele garantieverplichting voor   producten en/of diensten die door provider of leverancier aan Partner zijn geleverd. 

 

Artikel 17   Overmacht 

 

17.1    

Indien URS door overmacht tekortschiet in de nakoming van enige op haar rustende verplichting, is URS nimmer   aansprakelijk jegens Partner voor schade, uit welke hoofde dan ook ontstaan en is zij gerechtigd te hare keuze en   zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te   schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, een en ander zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

17.2    

Onder overmacht wordt mede verstaan: elke van de wil van URS onafhankelijke omstandigheden, ook al waren   deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien, die de nakoming van de   overeenkomst blijvend of tijdelijk verhinderen, alsmede voor zover niet reeds daaronder begrepen, (burger)oorlog,   oorlogsgevaar, terrorisme, oproer, molest, (werk)staking, personeelsgebrek, bedrijfsbezetting, transportproblemen,   brand, weersomstandigheden, waterschade, overstroming, epidemieën, pandemieën, onvrijwillig bezitsverlies, niet   tijdig aanleveren van materialen en apparatuur althans vertraging, stagnatie of onderbreking van leveringen door de   provider en/of leverancier en/of derde(n), uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, defecten aan machines en/of   computers, storingen in de levering van gas, water- en elektriciteit, belemmerende overheidsmaatregelen,   sabotage   en in het algemeen alle onvoorziene omstandigheden in het bedrijf, zowel in binnen- als buitenland. Het   bovenstaande is tevens van toepassing indien de omstandigheden als hierboven bedoeld, zich ten aanzien van of   in het bedrijf van fabrieken, importeurs of andere handelaren van wie allservices haar apparatuur betrekt of pleegt   te betrekken, mochten voordoen. 

 

Artikel 18   Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

 

18.1    

De overeenkomsten tussen URS en Partner worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht. 

18.2    

De geschillen die tussen URS en Partner mochten ontstaan naar aanleiding van een door URS met Partner   gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, zullen   voorgelegd worden aan en beslecht worden door de bevoegde Nederlandse rechter te Tilburg, tenzij de wet   dwingend rechtelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst. 

Artikel 19. Deponering

 

19.1  

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Van toepassing is steeds de laatste   deponeerde versie c.q. de versie zoals gold ten tijde van het tot stand komen van de transactie