UNIFIED RETAIL SERVICES UA

Online Disclaimer

Online Disclaimer

 

Het onderstaande is van toepassing op de website van Unified Retail Services UA of andere websites van URS UA . Door deze website te gebruiken stem je in met deze disclaimer.

De informatie op de website is met grote zorg samengesteld. Ondanks de constante zorg en aandacht die Unified Retail Services UA aan de samenstelling van de website besteedt, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is of fouten bevat. Hoewel Unified Retail Services UA haar best doet om alle informatie, diensten en producten zo goed en foutloos mogelijk aan te bieden, kan Unified Retail Services UA niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele fouten, defects of andere beschadigende consequenties, die voorkomen uit het gebruik van deze website.

 

De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving. Unified Retail Services UA spant zich ervoor in om deze website zoveel mogelijk beschikbaar te stellen, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Aansprakelijkheid

Unified Retail Services UA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door Unified Retail Services UA en/of door/via derden aangeboden informatie op deze website. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijke beschermde werk(en) of anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden en/of Unified Retail Services UA.

 

De website bevat (hyper)links die leiden naar websites buiten het domein van Unified Retail Services UA, welke websites geen eigendom zijn van Unified Retail Services UA. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website. Unified Retail Services UA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van die websites.

 

Unified Retail Services UA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de - al dan niet door derden aangeboden - informatie op deze website. Unified Retail Services UA ziet af van welke aansprakelijk hoe ook genaamd.

Intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij Unified Retail Services UA of bij derden, welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Unified Retail Services UA. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, verspreid, opgeslagen in geautomatiseerde gegevensbestanden en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, downloaden naar andere websites, databases of op welke andere manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Unified Retail Services UA.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen van de website maken inbreuk op intellectuele eigendomsrechten. Unified Retail Services UA is niet aansprakelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen. Op al onze overeenkomsten, offertes en op alle (overige) (rechts)handelingen zijn de algemene voorwaarden van het gekozen verkooppunt van toepassing. Deze kun je opvragen bij levering.

Disclaimer e-mail

De informatie in dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. In deze email genoemde cijfers en bedragen zijn indicatief. Hier kunnen geen rechten aan ontleed worden. Wanneer je dit bericht per abuis ontvangt, verzoeken wij je contact op te nemen met de afzender per kerende e-mail. Verder verzoeken wij je in dat geval dit e-mailbericht te vernietigen en de inhoud ervan aan niemand openbaar te maken. De inhoud van dit bericht is vertrouwelijk. Het gebruik, kopiëren of wijzigen van de inhoud van dit bericht zonder toestemming van de afzender is verboden. Unified Retail Services UA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuiste, onvolledige dan wel ontijdige overbrenging van inhoud van een verzonden e-mailbericht noch voor daarbij overgebrachte virussen. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend. Op al onze overeenkomsten, offertes en op alle (overige) (rechts)handelingen zijn de algemene voorwaarden van het gekozen verkooppunt van toepassing. Deze kun je opvragen bij levering.

Gebruik van persoonsgegevens

Unified Retail Services UA slaat jouw persoonsgegevens op in een centrale databank. Wij gebruiken jouw persoonsgegevens voor uitvoering van een met jou gesloten overeenkomst. Daarnaast willen wij jouw persoonsgegevens ook graag gebruiken om je op de hoogte te houden van nieuwe diensten of producten die Unified Retail Services UA aanbiedt. Wanneer je geen prijs (meer) stelt op deze informatie, dan kun je dit Unified Retail Services UA per e-mail, post of telefonisch laten weten. Unified Retail Services UA zal meteen na ontvangst van jouw verzoek het versturen van marketinginformatie stopzetten. Unified Retail Services UA verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de organisatie van Unified Retail Services UA, tenzij dat verplicht is door een wettelijk voorschrift of wanneer dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die Unified Retail Services UA met je heeft gesloten.

 

Gebruik van cookies

Unified Retail Services UA maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die bij een bezoek aan een website op de harde schijf van jouw computer worden opgeslagen. Van hieruit kan Unified Retail Services UA bijvoorbeeld de voorkeuren van een bezoeker afleiden. Ook kunnen cookies gebruikt worden om de werking van de internetpagina voor jou gemakkelijker te maken. Wanneer je bijvoorbeeld op de website van Unified Retail Services UA inlogt om toegang te krijgen tot de URS online-diensten dien je jouw e-mailadres en wachtwoord in te voeren. Om dit inlogproces sneller te laten verlopen, kan Unified Retail Services UA een cookie op de harde schijf van jouw computer plaatsen. Wanneer je een volgende keer de website van Unified Retail Services UA bezoekt, herkent deze jou -door de geplaatste cookie- als klant. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden enkel gebruikt om het gebruik van de website voor jou gemakkelijker te maken. Cookies kunnen geen informatie over jou of jouw computersysteem doorgeven. Als je het gebruik van cookies niet op prijs stelt, dan kun je binnen de Internetopties in jouw webbrowser het gebruik van cookies uitschakelen. Als je in jouw browser het gebruik van cookies hebt uitgezet, dan is het nog steeds mogelijk om de meeste onderdelen van de website te bezoeken.

Unified Retail Services UA en andere websites

Op de website kun je een aantal links naar andere websites aantreffen. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kan Unified Retail Services UA geen verantwoordelijkheid dragen voor de omgang met jouw persoonsgegevens door deze organisaties. Lees hiervoor de privacy statement, indien aanwezig, van de website die je bezoekt.

Vragen?

Unified Retail Services UA hecht er grote waarde aan dat zorgvuldig met jouw persoonsgegevens wordt omgegaan. Wanneer je vragen, suggesties of opmerkingen hebt na het lezen van deze Privacy Policy, of wanneer je klachten hebt over de manier waarop Unified Retail Services UA met jouw persoonsgegevens is omgegaan, dan kun je dit schriftelijk laten weten door een brief te sturen naar:

 

Unified Retail Services UA,

Emma Goldmanweg 8G

5032MN Tilburg.

OF mail naar info@ursua.nl

 

Wijzigingen

Unified Retail Services UA behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de disclaimer of de privacy policy. Controleer deze daarom regelmatig.